خانه / محصولات / طلسم عین علی علیه السلام
ست طلسم عین علی علیه السلام
طلسم عین علی علیه السلام

طلسم عین علی علیه السلام

طلسم عین علی علیه اسلام یکی از طلسمات بسیار قوی برای انواع کارها و مشکلات است. با داشتن این طلسم که به صورت لوح و انگشتر و گردنبند و دستبند ارائه می شود از شر مشکلات زیر خلاص شوید:

۱: آزادی از زندان.
۲: سلامتی و حفظ در سفر.
۳: آسانی وضع حمل.
۴: دفع جن و پری.
۵: عزت و رفعت.
۶: مقبول القولی و عزیز شدن نزد بزرگان.
۷: جلب دوستی و محبت (۳ روز صورت خود را با آن شسته و نزد فرد بروید).
۸: آشتی و محبت میان زن و شوهر (لوح را در بالش قرار دهید).
۹: بخت گشایی (۴۰ روز صبح به آن نظر کرده و بگویید یا مفتح الابواب).
۱۰: باطل السحر.
۱۱: ایمنی از سحر.
۱۲: غرق نشدن.
۱۳: بند آوردن گریه اطفال.
۱۴: حفظ از سرقت.
۱۵: دفع درندگان.
۱۶: دفع گزندگان.
۱۷: دفع بلایا.
۱۸: دفع ترس در خواب.
۱۹: دفع ترس.
۲۰: مداوای سر درد.
۲۱: ازدیاد توان در پیاده رفتن.
۲۲: فتح و گشایش کارها و مهمات (هر صبح به لوح نگاه کنید).
۲۳: مراجعت گمشده و غایب (بنام فرد لوح را نوشته و رو به قبله آویزان کنید).
۲۴: دفع غم‌ها و سختی‌های شدید و افسردگی (به لوح نظر کنید).
۲۵: فرو نشاندن خشم و دشمنی بزرگان.
۲۶: مقبول الکلام و حکم شدن.
۲۷: تسخیر جمیع خلایق.
۲۸: رفع اتهام.
۲۹: رفع بی خوابی.
۳۰: ثروتمند شدن و زیاد شدن رزق وروزی (۴۰ روز به این لوح نظر کنید).
۳۱: زبان بندی.
۳۲: دفع کاهل نمازی.
۳۳: رفع کاهل نمازی.
۳۴: دفع چشم زخم.
۳۵: رفع چشم زخم.
۳۶: فتح و گشایش شدید کسب و کار (همراه داشتن و یا قرار دادن آن روی دیوار محل کسب).
۳۷: دفع دشمنی (در آب جاری انداخته شود).
۳۸: دفع کدورت (در آب جاری انداخته شود).
۳۹: تسخیر ملوک و سلاطین.
۴۰: مداوای چشم (در موم پیچیده و در گلاب بیندازید و با آن گلاب ۷ روز کل صورتتان را بشویید).
۴۱: پاسخ آسان به نکیر و منکر و بشیر و مبشر (در قبر گذاشته شود).
۴۲: ام الصبیان برای اطفال.
۴۳: حفظ ایمان از شر شیطان.
۴۴: دفع جن از جن زده.
۴۵: دفع آفت از زراعت (در محل کشت و زرع دفن کنید).
۴۶: ازدیاد شیر مادر.
۴۷: ازدیاد شیر چهارپایان.
۴۸: دفع قولنج و بیماری‌های مفصلی.
۴۹: مداوای قولنج و بیماری‌های مفصلی.
۵۰: دفع بواسیر.
۵۱: مداوای بواسیر.
۵۲: دفع آسیب از اسب و وسایل نقلیه.
۵۳: دفع نازایی.
۵۴: درمان نازایی (با آب و گلاب و مشک و زعفران نوشته و آب آن را زن و شوهر بخورند).
۵۵: دفع شب کوری.
۵۶: مداوای شب کوری (به آن هر روز نظر کنید).
۵۷: شکست دادن دشمن (با مشک و گلاب و زعفران نوشته و به بازوی راست ببندید).
۵۸: ازدیاد جاه و جلال و ثروت و قدرت و عزیز شدن (به بازوی راست ببندید).
۵۹: روا شدن حاجت (روی سینه آویزان کرده و نزد فرد مورد نظر بروید).
۶۰: ایمنی از قتل.
شرح و فواید طلسم عین علی علیه السلام
 طلسم عین علی خواص بی شماری دارد که به برخی از آن ها در اینجا اشاره می کنیم :
1- اگر شخصی به سفر رود و این طلسم را با خود دارد ، به سلامت به خانه بازگردد .
2- جهت عزت و رفعت با خود دارد نزد خلائق عزیز گردد .
3- اگر بخت دختری بسته باشد ، چهل صباح بر طلسم نظر کند و بگوید یا مفتح الابواب بخت او گشاده شود .
4- جهت ترس در خواب یا بیداری همراه خود دارد هیچ خوف و ترسی بر او نرسد .
5- جهت پیاده رفتن با خود دارد مانده نشود .
6- جهت گشایش کارها هر صباح بر این طلسم نگاه کند کارهایش گشایش پیدا شود .
7- جهت زبان بند اگری با خود دارد زبان اعدا بر وی بسته شود .
8- اگری را جن گرفته باشد بر او بندد خلاص شود .
9- اگر نزدی حاجتی دارد این طلسم را بر سینه خود بچسباند و نزد شخص رود حاجتش روا شود .
10- اگر در میان زن و شوهر اختلاف باشد این را نوشته و در بالشت بگذارد دوستی و محبت عظیم پیدا شود .
11- جهت چشم زخم با خود دارد چشم بد مردمان در امان باشد .
با توجه به استقبال خوب دوستانٰ علوم غریبه این طلسم را با رعایت کامل اصول و آداب تهیه نموده فقط از مادریافت کنید. نمونه جعل آن بسیار است.

انگشتر-عین-علی-علیه-السلام-300x300.png" alt="مجموعه انگشتر طلسم عین علی علیه السلام" width="300" height="300" class="size-medium wp-image-1172" srcset="https://telesmojado.org/wp-content/uploads/2020/03/انگشتر-عین-علی-علیه-السلام-300x300.png 300w, https://telesmojado.org/wp-content/uploads/2020/03/انگشتر-عین-علی-علیه-السلام-100x100.png 100w, https://telesmojado.org/wp-content/uploads/2020/03/انگشتر-عین-علی-علیه-السلام-600x600.png 600w, https://telesmojado.org/wp-content/uploads/2020/03/انگشتر-عین-علی-علیه-السلام-150x150.png 150w, https://telesmojado.org/wp-content/uploads/2020/03/انگشتر-عین-علی-علیه-السلام-768x768.png 768w, https://telesmojado.org/wp-content/uploads/2020/03/انگشتر-عین-علی-علیه-السلام.png 1000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> مجموعه انگشتر طلسم عین علی علیه السلام
طلسمات-عین-علی-علیه-السلام-300x300.png" alt="مجموعه طلسمات طلسم عین علی علیه السلام" width="300" height="300" class="size-medium wp-image-1171" srcset="https://telesmojado.org/wp-content/uploads/2020/03/مجموعه-طلسمات-عین-علی-علیه-السلام-300x300.png 300w, https://telesmojado.org/wp-content/uploads/2020/03/مجموعه-طلسمات-عین-علی-علیه-السلام-100x100.png 100w, https://telesmojado.org/wp-content/uploads/2020/03/مجموعه-طلسمات-عین-علی-علیه-السلام-600x600.png 600w, https://telesmojado.org/wp-content/uploads/2020/03/مجموعه-طلسمات-عین-علی-علیه-السلام-150x150.png 150w, https://telesmojado.org/wp-content/uploads/2020/03/مجموعه-طلسمات-عین-علی-علیه-السلام-768x768.png 768w, https://telesmojado.org/wp-content/uploads/2020/03/مجموعه-طلسمات-عین-علی-علیه-السلام.png 1000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> مجموعه طلسمات طلسم عین علی علیه السلام
انگشتری-عین-علی-علیه-السلام-300x300.png" alt="انگشتر طلسم عین علی علیه السلام" width="300" height="300" class="size-medium wp-image-1170" srcset="https://telesmojado.org/wp-content/uploads/2020/03/انگشتری-عین-علی-علیه-السلام-300x300.png 300w, https://telesmojado.org/wp-content/uploads/2020/03/انگشتری-عین-علی-علیه-السلام-100x100.png 100w, https://telesmojado.org/wp-content/uploads/2020/03/انگشتری-عین-علی-علیه-السلام-600x600.png 600w, https://telesmojado.org/wp-content/uploads/2020/03/انگشتری-عین-علی-علیه-السلام-150x150.png 150w, https://telesmojado.org/wp-content/uploads/2020/03/انگشتری-عین-علی-علیه-السلام-768x768.png 768w, https://telesmojado.org/wp-content/uploads/2020/03/انگشتری-عین-علی-علیه-السلام.png 1000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> انگشتر طلسم عین علی علیه السلام
گردنبند <a href=
طلسم عین علی علیه السلام" width="300" height="300" class="size-medium wp-image-1169" srcset="https://telesmojado.org/wp-content/uploads/2020/03/گردنبند-عین-علی-علیه-السلام-300x300.png 300w, https://telesmojado.org/wp-content/uploads/2020/03/گردنبند-عین-علی-علیه-السلام-100x100.png 100w, https://telesmojado.org/wp-content/uploads/2020/03/گردنبند-عین-علی-علیه-السلام-600x600.png 600w, https://telesmojado.org/wp-content/uploads/2020/03/گردنبند-عین-علی-علیه-السلام-150x150.png 150w, https://telesmojado.org/wp-content/uploads/2020/03/گردنبند-عین-علی-علیه-السلام-768x768.png 768w, https://telesmojado.org/wp-content/uploads/2020/03/گردنبند-عین-علی-علیه-السلام.png 1000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> گردنبند طلسم عین علی علیه السلام
ست <a href=
طلسم عین علی علیه السلام" width="300" height="300" class="size-medium wp-image-1168" srcset="https://telesmojado.org/wp-content/uploads/2020/03/ست-عین-علی-علیه-السلام-300x300.png 300w, https://telesmojado.org/wp-content/uploads/2020/03/ست-عین-علی-علیه-السلام-100x100.png 100w, https://telesmojado.org/wp-content/uploads/2020/03/ست-عین-علی-علیه-السلام-600x600.png 600w, https://telesmojado.org/wp-content/uploads/2020/03/ست-عین-علی-علیه-السلام-150x150.png 150w, https://telesmojado.org/wp-content/uploads/2020/03/ست-عین-علی-علیه-السلام-768x768.png 768w, https://telesmojado.org/wp-content/uploads/2020/03/ست-عین-علی-علیه-السلام.png 1000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> طلسم عین علی علیه السلام

Originally posted 2020-03-27 16:51:04.

درباره ی مدیر سایت

مطلب پیشنهادی

انگشتر سلیمانی دارای موکلینی بسیار قوی مخصوص

انگشتر سلیمانی دارای موکلینی بسیار قوی مخصوص جذب رزق و روزی و کارگشایی جذب مشتری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

خرید مدرک تحصیلی قانونی خرید مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی قانونی مدرک تحصیلی خرید مدرک خرید مدرک دانشگاهی قانونی خرید مدرک دانشگاهی مدرک دانشگاهی قانونی مدرک دانشگاهی خرید مدرک معتبر خرید مدرک معتبر دانشگاهی مدرک معتبر مدرک معتبر دانشگاهی مدرک تحصیلی معتبر چگونه مدرک تحصیلی بگیریم از کجا مدرک تحصیلی بگیریم قیمت مدرک تحصیلی سایت خرید مدرک تحصیلی